Rất nhiều hệ thống ñường ống vận chuyển và trong các nhà máy ñược kiểm
tra ñộ ăn mòn bằng phương pháp Coupon. Một Coupon là một mẫu kim loại
ñược ñưa vào trong phép ño ăn mòn từ nắp tank inox vi sinh . Những Coupon ñược làm sạch và cẩn thận
ñưa vào hệ thống. Từ sự chênh lệch khối lượng, người ta xác ñịnh ñược tốc ñộ
ăn mòn mm/năm. Coupon có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau giữa bộ
phận cách ñiện hoàn toàn với một phần kim loại còn lại.

Với một số công cụ khác, việc sử dụng Coupon là không thể phụ thuộc vào
các yếu tố sau ñây:
Vị trí ñặt Coupon: chú ý rằng việc sử dụng Coupon phản ánh tốc ñộ ăn
mòn và sẽ tăng gấp năm lần khi ñặt Coupon giữa ống so với thành ống của bồn chứa inox . Do ñó
Coupon cần ñược ñặt gần sát với vị trí cần chỗ nối, vùng chảy rối, co…
Môi trường: Do tính chất của lưu chất ảnh hưởng lớn lên ñộ ăn mòn, ví dụ
như Coupon có thể bị bao phủ một phần bởi một lớp parafin. Thao tác lắp ñặt và thu hồi Coupon: phải ñảm bảo Coupon chưa bị ăn mòn cùng với valve-world.net
trước khi lắp ñặt và hạn vế sự ăn mòn diễn ra sau khi tháo ra khỏi hệ thống. Cần
tránh dấu tay bám trên bề mặt Coupon.

View more random threads: