100% chất thải gian nguy tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy khốn, chất thải y tế nguy nan trên địa bàn, với mục tiêu bảo đảm 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

cùng với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa quá trình vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 30% tổng mức giá vận chuyển, xử lý; thị trấn bao cấp giai đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế gian nguy chiếm 70% tổng chi phí vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 60% tổng giá thành vận chuyển, xử lý; thành phố bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 40% tổng chi phí vận chuyển, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa toàn bộ trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế gian nguy công lập.

Thuê xử lý chất thải gian nguy, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở tổ chức, có phát sinh chất thải nguy hiểm nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy hiểm. Qua sơ đồ Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cửa hàng, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy nan thì tổ chức của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà công ty của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời rắc rối này như sau:


Theo pháp luật tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hiểm tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải gian nguy với các công sở, cá nhân có giấy phép phù hợp.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy hiểm, chủ nguồn thải chất thải nguy nan phải tiêu dùng chứng từ chất thải gian nguy sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy nan và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hiểm nếu không nhận được 2 liên sau cuối của chứng từ chất thải nguy nan mà không có lý do tối ưu bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hiểm thì chủ nguồn thải chất thải nguy khốn thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo điều khoản của quy định.=> giá xử lý rác thải công nghiệp

Hình như, theo các pháp luật hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy nan chẳng phải kiểm tra, giám sát công đoạn vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải nguy nan của đơn vị xử lý chất thải nguy hại.