Khu công nghiệp Long Hậu luôn luôn cập nhật những quy định, văn bản luật mới nhất phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Chúng tôi luôn đồng hành trong sự nghiệp lớn mạnh bền vững và bảo vệ môi trường của Quý công ty.

THỜI KỲ CHUẨN BỊ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
Trước khi đi vào xây dựng dự án, những doanh nghiệp tùy từng quy mô để tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/ BTNMT và thông tư 26/2015/ BTNMT). Đánh giá ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý ràng buộc nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện các công việc như xác định, dự đoán, nhận định và hạn chế các tác động của việc phát triển công trình tới các yếu tố sinh học, xã hội và những yếu tố có liên quan khác trước lúc đưa ra quyết định và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, đề xuất các giải pháp phù hợp về bảo vệ môi trường. ĐTM và KHBVMT phải được lập cùng lúc với dự án nghiên cứu khả thi của công trình hoặc công trình đầu tư.

Thời gian thực hiện KHBVMT 12 ngày kể tính từ lúc nhận đầy đủ những thủ tục pháp lý, những thông tin theo quy định. Thời giờ thực hiện ĐTM đối tượng thuộc Bộ quản lý: 6 tháng, của Sở quản lý: 90 ngày làm việc.

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chế tạo, kinh doanh, dịch vụ mà không KHBVMT hoặc ĐTM được xác nhận theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định (chi tiết quy định tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong ngành bảo vệ môi trường).

Đối với các trường hợp phải lập KHBVMT không có thuộc đối tượng phải lập công trình đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000

Đối với các trường hợp phải lập KHBVMT thuộc đối tượng phải lập công trình đầu tư sẽ bị phạt chi phí từ 40.000.000- 50.000.000

Đối với hoạt động chế tạo, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bị xử phạt từ 200.000.000-250.000.000.CÔNG ĐOẠN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH DỰ ÁN
Sau khu đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ phải lập các giấy tờ sau:

1. Hồ sơ Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại:
Các cơ sở chế tạo. Buôn bán, dịch vụ phát sinh CTNH phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) với Sở Tài nguyên & Môi trường của Tỉnh theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT_Quy định về kiểm soát CTNH). Các công ty có khối lượng CTNH nảy sinh dưới 120kg/năm không có cần tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH (CTNH ở mức (*) quy định tại Phụ lục C- danh mục chi tiết những CTNH và chất thải có khả năng là CTNH của TT 12/2011/BTNMT). Những cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh phải tiến hành lập Báo cáo giám sát CTNH ( mẫu phụ lục 4- TT 36/2015/BTNMT).

Thời gian hoàn tất hồ sơ môi trường trong doanh nghiệp đăng ký sổ nguồn thải CTNH là 35 ngày làm việc.

Đối với những trường hợp công ty thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký hay khai báo nảy sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bi phạt hình chính (Điều 21- NĐ179/ 2013/ NĐ-CP/ BTNMT):

- Phạt chi phí từ 30.000.000- 40.000.000 nếu như không đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

- Phạt chi phí từ 5.000.000- 10.000.000 nếu như không báo cáo kiểm soát CTNH định kỳ.

2. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (BCGSMT) là bên ngoài nhận định chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT). Nhận định chất lượng môi trường là đánh giá một phương pháp tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gồm: chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại). Bên ngoài đánh giá bằng cách đo đạc mẫu khí thải, nước thải, tính toán lượng chất thải rắn nảy sinh và tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước. Tất cả các cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ lớn, nhỏ đều bắt buộc phải làm BCGSMT. Nếu doanh nghiệp chưa có bất cứ hồ sơ nào về môi trường vẫn có thể lập BCGSMT định kỳ bình thường.Trong trường hợp các doanh nghiệp phải lập BCGSMT định kỳ mà không làm sẽ bị phạt hình chính theo NĐ 179/ 2013/ NĐ-CP/ BTNMT

- Phạt cảnh cáo từ 1.000.000 – 2.000.000

- Phạt tiền từ 5.000.000 – 70.000.000 hoặc có thể tước giấy phép buôn bán

+ Phạt từ 5.000.000 – 15.000.000: Đối tượng phải lập CKMT hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

+ Phạt tiền từ 50.000.000-70.000.000: Đối tượng phải lập Đề ăn chi tiết hoặc ĐTM

3. Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm, nước mặt
Ứng dụng Thông tư 02/2005/TT-BTNMT và NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT với tất cả các doanh nghiệp sản xuất, buôn bán, dịch vụ có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất; khai thác, dùng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước.

Giấy phép xả thải

Tất cả các doanh nghiệp: sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, những nhà máy, nhà xưởng, có phát sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn nước có quy mô vượt 10m3/ ngày đêm đều phải đăng ký giấy phép xả thải với chi cục bảo vệ môi trường.

Thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký giấy phép xả thải: 60 ngày lao động

Nếu như các cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép xả thải mà không tiến hành đăng ký với Chi cục bải vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo quy định:

- Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 : lưu lượng xả thải ≤ 500 m3/ ngày đêm.

- Phạt chi phí từ 10.000.000 – 20.000.000 : lưu lượng xả thải 500 – 1.000 m3/ ngày đêm.

- Phạt chi phí từ 20.000.000 – 30.000.000 : lưu lượng xả thải ≥ 1.000 m3/ ngày đêm.

Giấy phép khai thác nước dưới đất
Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ có khai thác dùng nước dưới đất. Công suất khai thác trên 20m3/ ngày đêm.

Thời giờ hoàn tất hồ sơ: 60 ngày làm việc

Nếu như những cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép xả thải mà không tiến hành đăng ký với Chi cục bải vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo quy định:

- Phạt cảnh cáo: 300.000-500.000

- Phạt tiền:

+ 20.000.000-30.000.000: lưu lượng khai thác ≤ 200m3/ngđ

+ 30.000.000-50.000.000: 200-400 m3/ngđ

+ 50.000.000-80.000.000: 400-800 m3/ngđ

+ 80.000.000-100.000.000: 800-1.500 m3/ngđ

+ 100.000.000-150.000.000: 1.500-3.000 m3/ngđ

+ 150.000.000-200.000.000tr:3 .000-4.000 m3/ngđ

+ 200.000.000-250.000.000: ≥4000 m3/ngđ

4. Báo cáo hoàn tất đánh giá tác động môi trường/ đề án bảo vệ môi trường
Những đối tượng đã lập cam kết bảo vệ môi trường, nhận định ảnh hưởng môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường. Sau lúc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cần tiến hành lập báo cáo hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hoặc công nhận hoàn tất ĐTM, xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Thời gian giải quyết: 45 ngày lao động sai khi chủ đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ hợp lệ.

Nếu như những cơ sở đã đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản/ đề án chi tiết/ KHBVMT/ ĐTM và được công nhận của cơ quan chức năng mà không tiến hành báo cáo hoàn thành dự án bảo vệ môi trường như đã nêu sẽ bị phạt hành chính:

- Phạt tiền từ 1.000.000-3.000.000 đối với công ty đã có công nhận đề án bảo vệ môi trường dễ.

- Phạt tiền

+ từ 5.000.000-10.000.000 đối với công ty có xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết (cấp Sở quản lý).

+ Từ 10.000.000-20.000.000 đối với công ty có công nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết (cấp Bộ quản lý).

- Phạt tiền từ 140.000.000 – 150.000.000 đối với doanh nghiệp có công nhận ĐTM.