Quan niệm
Khu công nghiệp là khu tập trung những công ty. Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện những dịch vụ cho chế tạo công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định không có dân cư sinh sống, do Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong khu nền công nghiệp có thể có công ty chế xuất và khu công nghệ cao.

Công ty khu công nghiệp là doanh nghiệp được ra đời và hoạt động trong khu công nghiệp, bao gồm công ty sản xuất và công ty dịch vụ.

Doanh nghiệp chế tạo khu công nghiệp là công ty sản xuất hàng công nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp.

Doanh nghiệp dịch vụ khu nền công nghiệp là công ty được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp, dịch vụ sản xuất công nghiệp.

Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh (trừ trường hợp có quy định riêng cho từng loại ban quản lý) là cơ quan kiểm soát trực tiếp những khu công nghiệp ở Việt Nam, khu chế xuất trong phạm vi địa lý hành chính của 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ban kiểm tra trên địa bàn liên tỉnh hoặc Ban kiểm tra 1 khu công nghiệp (trường hợp cá biệt) hay Ban kiểm soát khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định ra đời.


Công ty khu công nghiệp có nghĩa vụ:

  • Tuân thủ pháp luật, điều lệ quản lý khu nền công nghiệp, quyết định chấp thuận đầu tư hay giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Đăng ký với Ban kiểm soát khu công nghiệp cấp tỉnh: số lượng, khối lượng sản phẩm xuất khẩu và tiêu thụ từ thị trường trong nước (đối với doanh nghiệp khu công nghiệp), số lượng phế phẩm, phế liệu còn giá trị thương mại từ công ty chế xuất bán vào thị trường trong nước và hàng hóa từ thị trường trong nước được mua chuyển vào công ty chế xuất (đối với doanh nghiệp chế xuất). Đối với công ty khu công nghệ cao, ngoài việc đăng ký các nội dung nêu trên, tùy theo loại hình doanh nghiệp còn phải đăng ký việc chuyển giao công nghệ cao.

Nghị quyết TW (khóa VIII) của Đảng có ghi: “Phát triển từng bước và tăng lên hiệu quả các khu công nghiệp, khu chế xuất, nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài đặc khu kinh tế, khu mậu dịch tự do ở các địa bàn ven biển có điều kiện”. Đó là những định hướng vô cùng quan trọng cho việc xây dựng, phát triển và mở rộng các khu công nghiệp ở nước ta trong tình hình ngày nay.

Khu công nghiệp là dụng cụ của chính sách công nghiệp nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, đồng thời cũng là địa bàn để thực hiện chiến lược CNH, HĐH trên phạm vi lãnh thổ nhất định.

Khu công nghiệp đối với nước ta còn là vấn đề mới mẻ, nhưng qua mấy năm xây dựng và lớn mạnh, nó trở nên nhân tố cực kỳ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu CNH, HĐH.

Vai trò của các khu công nghiệp
Xây dựng các KCN nhằm mục đích lớn mạnh sản xuất công nghiệp để xuất khẩu, gọi vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu kỹ thuật hiện đại và nhận công nghệ tiên tiến,đồng thời học tập kinh nghiệm và hình thành thói quen, cách kiểm soát sản xuất tiên tiến, dùng nguyên,nhiên vật liệu và lực lượng làm việc tại chỗ, tạo việc làm mới và giúp đỡ giải quýêt những vấn đề kinh tế- xã hội của các vùng lạc hậu góp phần lớn mạnh kinh tế trong nước

Bổ sung bí quyết sản xuất và tìm thị trường, tiếp cận mạng lưới thị trường quốc tế

Khu công nhgiệp là công cụ để thúc đẩy xuất khẩu; tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo công ăn việc làm; tiếpthu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, thu hút đầu tư nước ngoài và lớn mạnh xuất khẩu.

>>> Xem thêm: TOP 5 mẫu nhà xưởng nhỏ ứng dụng trong sản xuất 2020